Regulamin konkursu Wygraj naturalny prezent na Dzień Mamy od zdrowapaczucha.pl

 
Regulamin konkursu Wygraj naturalny prezent na Dzień Mamy od zdrowapaczucha.pl

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest firma Vitafarm Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 48, 87-600 Lipno (dalej:
Organizator konkursu).
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage’u: zdrowapaczucha.pl w serwisie społecznościowym
Facebook (dalej „Serwis Facebook”), dostępnego w Internecie pod adresem
https://www.facebook.com/zdrowapaczucha
3. Serwis Facebook nie jest organizatorem niniejszego konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób
sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Serwis Facebook ani w żaden sposób nie jest z
nim związany.
4. Konkurs skierowany jest do obserwatorów https://www.facebook.com/zdrowapaczucha jak
również fanów https://www.facebook.com/zdrowapaczucha w Serwisie Facebook.
5. Fundatorem nagród rzeczowych w konkursie jest Organizator konkursu.
6. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Przyjmowanie zgłoszeń́ w Konkursie trwa od dnia 16.05.2021 r. od momentu ogłoszenia
Konkursu w serwisie Facebook do dnia 20.05.2021 r. do godz. 23:59.
8. Udział w konkursie jest bezpłatny.
9. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
10. Głównym założeniem konkursu jest promocja profilu
https://www.facebook.com/zdrowapaczucha

§2 Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem konkursu może być́ każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność́ do czynności prawnych. Osoby posiadające co najmniej
ograniczoną zdolność́ do czynności prawnych mogą ̨ wziąć́ udział w Konkursie samodzielnie pod
warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w
Konkursie, treść niniejszego Regulaminu i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski;
c) posiada własne konto w Serwisie Facebook, przy rejestracji którego podała swoje prawdziwe dane
osobowe;
d) pisze komentarz w odpowiedzi na zadanie konkursowe umieszczone na fanpage:
https://www.facebook.com/zdrowapaczucha w Serwisie Facebook w terminie od dnia 16.05.2021 do
dnia 20.05.2021 do godz. 23:59.
info@zdrowapaczucha.pl ul. Wyszyńskiego 48, 87-600 Lipno NIP: 8792703074, KRS: 0000736770
2. Przed przystąpieniem do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik,
powinien uprzednio zapoznać́ się̨ z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do konkursu jest
jednoznaczne z jego zaakceptowaniem.
3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze zwolnieniem Serwisu Facebook z wszelkiej
odpowiedzialności związanej z organizacją konkursu.
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora
konkursu danych osobowych Uczestników w celu przeprowadzenia konkursu (ustawa z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016, poz. 922 ze zm.).
5. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że Uczestnik bierze udział w Konkursie niezgodnie z
Regulaminem Organizator ma prawo wykluczyć́ Uczestnika z Konkursu. Wykluczenie z konkursu jest
równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
6. W razie uzyskania przez Uczestnika Konkursu prawa do nagrody, Organizator może od niego
zażądać́ złożenia pisemnego oświadczenia, o spełnianiu warunków, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2
niniejszego Regulaminu, w wyznaczonym przez niego terminie. Odmowa złożenia oświadczenia lub
niedostarczenie go w terminie oznacza rezygnację Uczestnika Konkursu z prawa do nagrody i
powoduje wygaśniecie wszelkich jego roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
§3 Przebieg konkursu i sposób przydzielenia nagród
1. Aby wziąć́ udział w Konkursie, należy napisać Jaki jest Twój wymarzony Dzień Mamy?
w odpowiedzi na zadanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym umieszczonym
na fanpage: https://www.facebook.com/zdrowapaczucha w Serwisie Facebook od dnia 16.05.2021r.
do dnia 20.05.2021 r. do godz. 23:59.
2. Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz, poprzez udzielenie jednej
odpowiedzi na zadanie konkursowe w komentarzu.
3. Każda następna odpowiedź tego samego Uczestnika nie będzie brana pod uwagę̨ przy
rozstrzygnięciu konkursu przez Organizatora.
4. Konkurs polega na wyłonieniu w drodze wyboru przez komisje konkursową – spośród wszystkich
napisanych komentarzy które wezmą ̨ udział w Konkursie i spełnią wymogi
Regulaminu – 3 zwycięzców. Kryteria wyboru: najbardziej wzruszający lub zabawny komentarz.
5. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie komisja konkursowa w składzie:
Natalia Piotrowska, Mateusz Świerski.

§4 Nagroda i zasady wyłonienia Zwycięzcy
1. Nagrodami w konkursie są 3 zestawy upominkowe, każdy z nich składa się z następujących
produktów:
- Różana woda organiczna (hydrolat) 100 ml
- Masło waniliowe 50 g ręcznie łupane 100% naturalne
- Olej arganowy 50 ml.
info@zdrowapaczucha.pl ul. Wyszyńskiego 48, 87-600 Lipno NIP: 8792703074, KRS: 0000736770
3 Regulamin konkursu Wygraj naturalny prezent na Dzień Mamy od
2. Konkurs polegać́ będzie na weryfikacji warunków i wyłonieniu zwycięzcy.
3. Zwycięzca konkursu zostanie wybrany przez organizatora na podstawie umieszczonego w
komentarzu tekstu w odpowiedzi na zadanie konkursowe. Pod uwagę będą brane następujące
kryteria: najbardziej wzruszający lub zabawny komentarz.
4. W przypadku umieszczenia przez rożnych uczestników takich samych komentarzy, pod uwagę̨
zostanie wzięty komentarz opublikowany wcześniej.

§5 Przyznawanie Nagród
1. Zwycięzca Konkursu wyłoniony przez Organizatora zostanie ogłoszony na fanpage:
https://www.facebook.com/zdrowapaczucha w Serwisie Facebook w dniu 21.05.2021.
2. Zwycięzca Konkursu o wygranej zostanie powiadomiony także za pomocą ̨ wiadomości prywatnej
na portalu społecznościowym Facebook w dniu 21.05.2021. („Komunikat dla Zwycięzcy”).
3. W przypadku Zwycięzcy nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych, który
samodzielnie wziął udział w konkursie będzie on również̇ poproszony o przesłanie zgody
przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konkursie, treść
Regulaminu oraz przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z konkursem.
5. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę̨ na umieszczenie jego danych osobowych w zakresie jego danych
zamieszczonych w Serwisie Facebook na fanpage: https://www.facebook.com/zdrowapaczucha.
6. Jeśli zwycięzca konkursu, nie odezwie się do organizatora i nie poda danych do wysyłki do dnia
22.05.2021 do godziny 12:00. Organizator może podjąć decyzję o wybraniu innego zwycięzcy.
W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości
skontaktowania się̨ ze Zwycięzcą konkursu.
8. Nagrody zostaną wysłane 23.05.2021.
8. Warunki wysyłki lub odbioru Nagrody zostaną ustalone pomiędzy Organizatorem i Zwycięzcą bez
szkody dla żadnej ze stron.
9. Organizator zastrzega, że nagroda ma charakter rzeczowy i nie podlega zamianie na jej
równowartość́ pieniężną.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożnoścí odebrania narody przez Zwycięzcę̨.
11. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagród.
12. Nagroda, która nie zostanie wydana w Konkursie pozostaje do dyspozycji Organizatora.
info@zdrowapaczucha.pl ul. Wyszyńskiego 48, 87-600 Lipno NIP: 8792703074, KRS: 0000736770
 
§6 Postępowanie Reklamacyjne
1. Uczestnicy konkursu mają prawo zgłaszania reklamacji dotyczących Konkursu.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać́ najpóźniej w terminie 2 dni
od zakończenia konkursu.
3. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu nie będą ̨ rozpatrywane.
4. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres Organizatora:
info@zdrowapaczucha.pl
5. Reklamacja powinna zawierać imię̨, nazwisko, adres do kontaktu (adres zamieszkania, bądź adres
e-mail), jak również zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
6. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora.
7. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
8. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
9. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Organizatora w sposób wskazany w zgłoszeniu.
Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§7 Postanowienia Końcowe
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest właściciel
marki zdrowapaczucha.pl - Vitafarm Sp. z o.o.,ul. Wyszyńskiego 48, 87-600 Lipno.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm). Dane osobowe
będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach
związanych
z realizacją nagród oraz zamieszczeniem listy zwycięzców na fanpage’u:
https://www.facebook.com/zdrowapaczucha, a także rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji nagrody i
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
Osobom udostepniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich
poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
2. Nagroda otrzymana przez Zwycięzcy z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu podlega
obowiązkowi zwrotu na rzecz Organizatora.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych
ustaw.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na www
https://www.zdrowapaczucha.pl/i11,konkurs.html oraz fanpage:
https://www.facebook.com/zdrowapaczucha
info@zdrowapaczucha.pl ul. Wyszyńskiego 48, 87-600 Lipno NIP: 8792703074, KRS: 0000736770
Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają tylko postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie
trwania Konkursu, z poszanowaniem praw do uzyskania nagrody nabytych już przez Uczestników i
bez pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników.
6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć́, lub których nie mógł zapobiec,
w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń́ losowych, w tym siły wyższej.
7. Spory wynikające z niniejszego Konkursu będą ̨ rozpatrywane przez sąd powszechny.